За родители

Начало | За родители | От просветното министерство напомнят, че училищата нямат право да събират пари от родителите

От просветното министерство напомнят, че училищата нямат право да събират пари от родителите

Аз детето | 2019-09-25

От просветното министерство напомнят, че училищата нямат право да събират пари от родителите

Просветният министър Красимир Вълчев изпрати писмо до всички училища, в което се припомня, че според Закона за училищното и предучилищното образование те нямат право да събират пари от родителите. В предаването „Преди всички“ по БНР Соня Кръстанова – ръководител на Дирекция „Финанси“ в просветното министерство, подчерта, че министерството всяка година напомня за това нещо: „Това писмо не е нещо ново за системата. В действителност имаме случаи, в които не се спазва, въпреки напомнянето от страна на министерството. Нямаме съмнение в правилното тълкуване на нормативната уредба от директорите на училища и детски градини, но системата е огромна и винаги може да има такива, които да имат отклонения. Ако родител реши да дари доброволно средства или материали на училище или детска градина, това не е в разрез с нормативната уредба, а напротив. Дарителството има доброволен характер и при такова трябва да бъдат спазени всички нормативни изисквания. В никакъв случай обаче не трябва да има принудителен характер това дарение“.

Соня Кръстанова бе категорична, че ако училище е събирало пари принудително, директорът подлежи на санкция, включително дисциплинарна. Настоятелствата нямат право да събират пари от родителите, подчерта тя. Цвета Брестничка от Асоциация „Родители“ също изказа мнение: „Трябва да се прави ясно разграничение между това да се събират пари за неща, с които родителите са съгласни, че са необходими и се случват по тяхна инициатива или по предложение на училището, но с тяхно съгласие – ако това са неща в подкрепа на учебния процес и родителите са убедени, че това е полезно и необходимо. Друг е въпросът, когато училището пресира родителите за някакви разходи, с които те или не са наясно за мотива и ползата за децата – в такива случаи училището няма никакви основания да задължава родителите да правят такъв разход“.

Ето и пълния текст на писмото:

„Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с организирането на дейностите за новата учебна година обръщам внимание по отношение на събирането на средства от родителите на децата и учениците в държавните и общински детски градини и училища. Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е уредил правото на учениците и на децата в задължителна предучилищна възраст на безплатно образование в държавните и общинските училища и детски градини. Безплатното образование включва както правото да не се заплащат такси за обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, така и безвъзмездното ползване на материалната база за обучение и за развитие на интересите и способностите на децата и учениците.
 
Събирането на средства от родителите на децата и учениците за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение в общинските и държавните училища и детски градини няма правно основание. Родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси.
 
Ползването на настоятелствата за събиране на суми от родителите не може да бъде определено като изпълнение на дадените му с чл. 309, т. 1 от ЗПУО права за съдействие за осигуряване на допълнителните финансови и материални средства за институцията. Набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа за доброволност и личната воля на дарителя. Вземането на решение от органите на настоятелството или от ръководството на училището за събиране на определена сума като дарение от всички родители не е в съответствие с доброволния характер на дарителството. При набиране на средства от дарения в специална книга за даренията в институцията задължително се отбелязва видът, количеството, стойността, номер и дата на счетоводния документ за получените и предоставени дарения, данни за дарителите, както и се издава свидетелство за дарение в два екземпляра.
 
Директорите на училищата и детските градини следва да сведат  настоящето писмо както до знанието на съветите на настоятелите, така и да използват предстоящите родителски срещи за свеждане до знанието на родителите. Моля началниците на регионалните управления на образованието да осъществят контрол по изпълнение на настоящото писмо и в случаи на констатирани нарушения да ме информират. “


Коментари
0 коментара
Коментирай
Име*
Фамилия
Възраст
Град